Uutiset

15.4.2024Jänismajan kevättalkoot 11.5. Klo:9 alkaenLue lisää »8.2.2024Saalispalautearvonta toteutettuLue lisää »3.7.2023Taimenen kalastus jatkuu!Lue lisää »

Satunnaiset kuvat

Taimen 59cm
Jupe ja kala

Kalastuslain (379/2015) 72 §:n mukainen päätös kalastuksen sallimiseen 200 metriä lähempänä Vaajakosken kalatietä sen ylä- ja alapuolella vuosina 2023-2025 (Jyväskylä)

18.04.2023

Päätös ja asia


Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 15.2.2023 antamallaan päätöksellä myöntänyt Kalastus- ja metsästysseura Koukku ja Paukku ry:lle tilapäisen luvan kalastamiseen 200 metriä lähempänä Vaajakosken kalatietä sen ylä- ja alapuolella kalastuslain (379/2015) 72 §:n nojalla Jyväskylän kaupungissa alla mainituin ehdoin:

Lupaehdot:

1. Kaikenlainen kalastus on kielletty koko vuoden 100 metrin matkalla Vaajakosken voimalaitoksen kalatien ylä- ja alapuolella. Kalastuskielto ei koske pyyntiä Vaajakosken voimalaitoksen itäisen kalatien yläpuolelle asetettavalla pyyntikatiskalla.

2. Kalastus on kielletty Vaajakosken voimalaitoksen kalatien ylä- ja alapuolella lähempänä kuin 200 metrin matkalla sunnuntai-illasta klo 18.00 tiistai-iltaan klo 18.00. 

3. Poikkeuslupa ei ole voimassa taimenen rauhoitusaikana 1.9.-30.11. välisenä aikana vuosina 2023-2025. 

4. Vieheissä tulee käyttää väkäsettömiä koukkuja. Vieheessä suositellaan käytettävän enintään kolmea väkäsetöntä koukunkärkeä.

5. Kaikki rasvaevälliset ja alamittaiset taimenet tulee välittömästi vapauttaa takaisin veteen. Vapautettavien taimenien ilmassa oloaika tulee minimoida. Haaveissa tulee suosia solmutonta havasta. 

6. Vaajakosken voimalaitoksen itäisen kalatein pyyntikatiska tulee asettaa pyyntiin vuosina 2023-2025, ellei kalaportaassa toteuteta muuta seurantaa. Pyyntikatiskan saalistiedot tulee sen pyynnissä oloaikana kirjata ylös yksilöittäin ja kalalajeittain. Tiedot tulee toimittaa vuosittain ELY-keskukseen. ELY-keskus voi antaa tarkempia ohjeita saaliin tilastoinnista. Lisäksi ELY-keskukselle on vuosittain tehtävä selvitys koko lupa-alueen kalastajamäärästä ja kalansaaliista, jossa saaliiksi saadut kalalajit (myös vapautetut) on mahdollisuuksien mukaan tilastoitu erikseen.

7. Veden lämpötilaa tulee seurata hellejakson aikana. Mikäli Vaajakosken veden lämpötila (vuorokauden alin) ylittää 20 astetta kolmena perättäisenä vuorokautena tulee kalastus keskeyttää. Kalastusta voidaan jatkaa lämpötilan laskiessa alle 20 asteen. Myös pyyntikatiskan käyttö nousevien kalojen seurannassa voidaan keskeyttää hellejakson aikana.

8. Hakijan tulee tiedottaa tämän päätöksen lupaehdoista kalastusseuran internet-sivuilla. Lisäksi poikkeuslupa-alueen rajoista tulee tiedottaa kalastuskohteen rannalle asetetuin kyltein. 

9. Mikäli alueen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu tai lupaehtoja olennaisesti rikotaan tai kalastuksen havaitaan aiheuttavan olennaista haittaa vaelluskalakannoille, voidaan päätös peruuttaa.

Tämä päätös on voimassa 15.3.2023-31.12.2025 välisenä aikana. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää kalastuslain 124 §:n nojalla, että tätä päätöstä on mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

Vesialueet, joita rajoitukset koskevat, on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevalle kartalle sekä maa- ja metsätalousministeriön karttapalveluun (www.kalastusrajoitus.fi).

Kalastuksessa on noudatettava tämän päätöksen ohella myös muita kalatalousalueen ja vesialueen omistajan sekä kalatalousviranomaisen asettamia päätöksiä ja lupaehtoja sekä kalastuslain ja -asetuksen mukaisia säädöksiä.

Tämä päätös voidaan ELY-keskuksen päätöksellä kumota tai sitä voidaan muuttaa, mikäli kalastusrajoitusten asettamisen perusteena olleet tiedot tai olosuhteet kalakantojen tilassa muuttuvat tai jos muut erityiset syyt niin vaativat.

Terveisin,

Koukku ja Paukku ry:n hallitus

 

15.04.2024Jänismajan kevättalkoot 11.5. Klo:9 alkaen
08.02.2024Saalispalautearvonta toteutettu
03.07.2023Taimenen kalastus jatkuu!
25.05.2023Seuran kevätkokous 2023, to 1.6. klo:18.00 alkaen
03.05.2023Kalatien seuranta 2023
03.05.2023CND, NextCast ja Vision Demopäivä Vaajavirralla su 7.5.2023!
02.05.2023Liekkilammilla kausi auki/Haapaniemen puolen lampi rauhoitettu 8.5 saakka
18.04.2023Kalastuslain (379/2015) 72 §:n mukainen päätös kalastuksen sallimiseen 200 metriä lähempänä Vaajakosken kalatietä sen ylä- ja alapuolella vuosina 2023-2025 (Jyväskylä)
27.02.2023Seuran Pilkkireissu Vaasaan 22.-26.3.2023
16.07.2022Taimenen kalastus jatkuu

Siirry arkistoon »